About us (UK below)

Historie.
In mijn jeugd kreeg ik kunst niet mee, naakt al helemaal niet. Op de middelbare school ontwikkelde ik een talent voor het werken met kleur en vorm, vaak surrealistische landschappen. Aan het einde van mijn pubertijd vernietigde ik mijn werk. Wanhopig, door het niet begrijpen van mijn talent, keerde ik me af van kunst.
Pas heel veel later, in het digitale tijdperk, werd de behoefte tot creatie weer groot. Fotografie werd bijzaak en ontwikkelde ik mij tot digitaal kunstenaar.

Jovadre is feitelijk een kunstenaarsechtpaar.
In 2018 maakten wij een fotodocumentaire en brachten daarover een  fotoboek uit. Je kunt dat boek hier aanschaffen, ook vind je daar een preview.

Gedurende een 15-tal jaren exposeerden wij werk door heel Europa. Van een klein museum in Italië, tot grote Hilton hotels in veel hoofdsteden. Deelname aan kunstbeurzen zoals Basel, Beying, Frankfurt, Kopenhagen en Amsterdam gaf veel exposure. Dergelijke grote exposities vragen tijd en veel geld, vooral dat laatste was een reden om vanaf 2018 grootschaligheid te mijden.

Na een 2 jarig fotoproject met dansers, verdween de fotografie naar de achtergrond en werd beeldbewerking de hoofdactiviteit.

De serie “Nude, but not naked” is afgerond. De beeldbewerking heeft geleid tot veen nieuwe kunstwerken in de stijl van Naïve kunst, Neo-exprosessionisme, Magisch realisme, althans volgens de galeries die mij vertegenwoordigen. Momenteel wordt er gewerkt aan Abstract waarbij ik mij de beperking heb opgelegd uitsluitend te werken met de 3 primaire kleuren. Met eenzelfde beperking maak ik nieuw werk in de serie Naïve.

Werkwijze
Ik werk erg intuïtief, het beeldmateriaal dat ik wil gebruiken bedenk ik vooraf. Pas achter mijn PC / Photoshop ontstaat de creatie. Meestal eerst een (lichte) vervorming van de houding. Dan het zoeken naar de kleurcombinaties.
En als laatste het maken van een achtergrond. Achtergronden maak ik graag met afwijkende penselen. Ook maak ik veel gebruik van mijn archief. Het toeval (???) wil dat ik al vroeg begon met fotograferen van bijzondere achtergronden zoals muren, muurschilderingen, objecten.

Exposities en kunstbeurzen:
Deelname aan grote kunstbeurzen is verleden tijd, de tijdinvestering en de oplopende kosten maken dat minder interessant. En helaas is na de corona periode de verkoop niet volledig hersteld.

Deze site is recent weer heemaal bijgewerkt.

 

About us

History.
In my youth I was not exposed to art, and certainly not naked. In high school I developed a talent for working with color and shape, often surreal landscapes. At the end of my adolescence I destroyed my work. Desperate, not understanding my talent, I turned away from art.
Only much later, in the digital age, did the need for creation become great again. Photography became a side issue and I developed into a digital artist.

Jovadre is actually an artist couple.
In 2018 we made a photo documentary and published a photo book about it. You can purchase that book here and you will also find a preview there.

We exhibited work throughout Europe for about 15 years. From a small museum in Italy to large Hilton hotels in many capitals. Participation in art fairs such as Basel, Beying, Frankfurt, Copenhagen and Amsterdam provided a lot of exposure. Such large exhibitions require time and a lot of money, the latter in particular being a reason to avoid large-scale exhibitions from 2018 onwards.

After a 2-year photo project with dancers, photography faded into the background and image editing became the main activity.

The series “Nude, but not naked” has been completed. The image editing has led to many new works of art in the style of Naïve art, Neo-expressionism, Magical realism, at least according to the galleries that represent me. I am currently working on Abstract, where I have limited myself to working exclusively with the 3 primary colors. With the same limitation I am making new work in the Naïve series.

Method
I work very intuitively, I think about the images I want to use in advance. Creation only takes place behind my PC / Photoshop. Usually first a (slight) deformation of the posture. Then the search for the color combinations.
And finally creating a background. I like to create backgrounds with different brushes. I also make a lot of use of my archive. Coincidentally (???) that I started photographing special backgrounds such as walls, murals and objects at an early age.

Exhibitions and art fairs:
Participation in large art fairs is a thing of the past, the time investment and increasing costs make it less interesting. And unfortunately, sales have not fully recovered after the corona period.

This site has recently been completely updated.