Retourzendingen

Jovadre Art zal zich houden aan de wettelijke regels van het recht van retour zenden voor consumenten.

Daarbij heeft Jovadre Art deze bepalingen:

  1. Retourzendingen moeten altijd vooraf per mail via het contactformulier worden gemeld alvorens de goederen worden verzonden.
  2. Indien retour zenden wordt gedaan op grond van beschadigde ontvangst is de klant verplicht de schade binnen 24 uur na ontvangst per mail te melden aan Jovadre Art. Bewijs te overleggen van de schade dmv duidelijk foto- videomateriaal. Schriftelijk bewijs te overleggen dat de beschadigde ontvangst is gemeld bij de vervoerder.
  3. Retourzendingen moeten altijd worden gedaan in dezelfde kwalitatieve verpakking als de afnemer het heeft ontvangen, zodat tijdens verzending ging beschadigingen kunnen optreden.

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via {email}. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,50 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals specifieke bewerking van fotomateriaal, het in opdracht maken van digitale creaties
  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals specifieke bewerking van fotomateriaal, het in opdracht maken van digitale creaties
  • De levering van losse kranten, tijdschriften of magazines, zoals foto afdrukken
  • Zakelijke klanten.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Jovadre Art, Want 15, 1276 HC, Huizen info@jovadre.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  • de verkoop van de volgende goederen:
  • de levering van de volgende digitale inhoud:
  • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is